Gala Branży Weselnej 2018 – nagrody dla najlepszych z całego kraju!

To już trzecia edycja, w której zostaną nagrodzone najlepsze firmy świadczące usługi ślubne z całej Polski. W plebiscycie Gala Branży Weselnej 2018 statuetki zostaną wręczone firmom odnoszącym sukcesy
i wyróżniających się wysoką jakością świadczonych usług. To jedyna taka Gala w Polsce. Otrzymanie nominacji potwierdza wyjątkowość marki
i wysoką pozycję firmy na rynku usług ślubnych. 

Finał plebiscytu i ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się 23 listopada 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Gali Branży Weselnej 2018 w prestiżowym klubie LUKR w Rzeszowie. Na Gali będziemy gościć ponad 300 osób z całej Polski – topowe firmy, przedstawicieli mediów i ludzi show-businessu. 

Jak zgłosić udział swojej firmy w plebiscycie?

Aby zgłosić swoją firmę, należy odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość e-mail w treści podając numer telefonu, w celu przekazania Państwu dalszych instrukcji postępowania.

Do kiedy muszę podjąć decyzję?
Na odpowiedź czekamy 3 dni, od daty przesłania do Państwa wiadomości.

Kto zostaje wyróżniony?
Z pośród nominowanych firm wyróżnione zostają trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Jakie nagrody otrzymam zajmując pierwsze miejsce?
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma statuetkę, kwiaty oraz pakiet reklam w telewizjach całego kraju, a także na ogólnopolskim portalu ślubnym o łącznej wartości nagród przekraczającej 3000 zł!  

Czy udział w plebiscycie jest płatny?
Udział w plebiscycie Gala Branży Weselnej jest bezpłatny. Płatną formą jest jedynie udział w Gali finałowej w klubie LUKR z transmisją telewizyjną na żywo na cały kraj oraz w bankiecie po ceremonii wręczenia statuetek. Podczas bankietu do dyspozycji jest muzyka na żywo, parkiet taneczny oraz pełne wyżywienie wraz z napojami. Bankiet trwa do godziny 4:00. Koszt uczestnictwa to 110 zł/os. brutto.

Czy mogę na finał plebiscytu zaprosić znajomych?
Każda z nominowanych firm może zaprosić na bankiet do 4 osób (110zł/os.). Termin gali jest dzień przed tzw. Andrzejkami, więc to świetna okazja do spędzenia czasu na prestiżowym wydarzeniu w gronie przyjaciół. 

Jak znaleźć się w pierwszej trójce firm w swojej kategorii?
Poprzednie plebiscyty pokazały, że firmy które mocno promowały otrzymanie nominacji wśród swoich klientów na oficjalnych stronach internetowych oraz w sieciach społecznościowych zdobyły największą liczbę głosów. 

W jakich kategoriach można otrzymać nominację?
Nominowane są firmy z całej Polski w nastepujących kategoriach: moda ślubna, kosmetyka, fryzjerstwo, zespół muzyczny, dj, jubiler, kwiaciarnie, dekoracje, usługi specjalne, filmowanie, fotografia, cukiernia, sala na wesele, restauracja na zaręczyny, katering. Dodatkowo wręczone zostaną statuetki SUKCES ROKU dla wyróżniających się firm.

Jak moi klienci mogą na mnie głosować?
Jedyną formą zdobywania głosów jest oddanie głosu poprzez wysłanie sms. Każda firma po potwierdzeniu przyjęcia nominacji w danej kategorii otrzyma indywidualny numer sms, na który klienci będą mogli oddawać głosy. Firma z największą liczbą głosów w swojej kategorii otrzymuje pierwsze miejsce, tytuł Lider Roku 2018, statuetkę oraz nagrody. 

Jaki jest czas trwania głosowania?
Plebiscyt podkarpacki rozpocznie się 02 sierpnia 2018, a zakończy 04 listopada 2018 r. Plebiscyt ogólnopolski (firmy z całego kraju) możliwość głosowania na poszczególne firmy startuje 14 sierpnia 2018 r. i trwać będzie do 04 listopada 2018 r. Z jednego numeru można wysłać/otrzymać maksymalnie 3 głosy sms.

Czy przyjmując nominację także otrzymam nagrody?
Każda z firm, która przyjmie nominację i weźmie bezpłatny udział w plebiscycie, otrzymuje voucher na pakiet reklam do wykorzystania na ogólnopolskim portalu ślubnym.

Czy przyjmując nominację mam jakieś zobowiązania?
Firma biorąca udział w plebiscycie powinna na swoim profilu facebook udostępnić indywidualny dyplom nominacji z oznaczeniem profili facebook organizatorów. Innych zobowiązań nie ma.

 

Linki do Gali 2016 i 2017:

kliknij film GALA 2017
kliknij film GALA 2016

Kontakt:
Arkadiusz Habrat
tel. 506 142 302

 

Regulamin konkursu SMS-owego dotyczącego Gali Branży Weselnej 2018

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursów, głosowań, SMS-owych dotyczącego Gali Branży Weselnej jest Czyż Studio Filmowe, właściciel Telewizji Rzeszów NA Żywo z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Dębickiej 450, 35-213 Rzeszów, zwane dalej Telewizja Rzeszów Na Żywo
2. Konkurs i głosowanie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą oddać głos na „Firmę Roku 2018”  oraz „Lider Roku 2018” w poszczególnych kategoriach
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikłe z tytułu smsów/udziału w konkursie przez osoby nieletnie bez zgody i wiedzy ich opiekunów prawnych.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Telewizji Rzeszów Na Żywo oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach
1. Głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu na firmę z listy nominowanych do tytułu „Firma Roku 2018” oraz „Lider Roku 2018” Gali Branży Weselnej . Głosowanie i konkurs rozpoczną się 02 sierpnia 2018 r., a zakończy 04 listopada 2018 r. dla głosujących na „Firma Roku 2018”, a dla głosujących na „Lider Roku 2018” rozpocznie się 14 sierpnia 2018 r., a zakończy 04 listopada 2018 r.
Lista z firmami, na które będzie można głosować jest opublikowana na stronie www.rzeszownazywo.pl. Przy nazwie każdej z nich widnieje treść, którą trzeba napisać i wysłać pod numer 73480
Koszt sms-a wynosi 3,69 brutto. Po wysłaniu sms-a w treści zwrotnej głosujący otrzyma pytanie konkursowe, na które trzeba odpowiedzieć, aby wziąć udział w konkursie kreatywnym.
2. Jedna osoba z jednego lub numeru może wysłać 3 smsy.
3. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
4. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.
§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Telewizji Rzeszów Na Żywo wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia danego Konkursu tj. od 04 listopada 2018 r. do 09 listopada 2018 r.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Telewizję Rzeszów Na Żywo
7. Telewizja Rzeszów Na Żywo jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach.
1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Telewizji Rzeszów Na Żywo Jaromir Czyż , sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Telewizja Rzeszów Na Żywo
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Telewizja Rzeszów Na Żywo ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Telewizja Rzeszów Na Żywo ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Telewizja Rzeszów Na Żywo, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Telewizja Rzeszów Na Żywo może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.rzeszownazywo.pl
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rzeszownazywo.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *